การทำเค้าโครงโครงงานคอมพิวเตอร์

การทำเค้าโครงโครงงานคอมพิวเตอร์ มีขั้นตอนดังนี้

 1. ศึกษาค้นคว้าเอกสารอ้างอิง และรวบรวมข้อมูลที่ได้จากผู้ทรงคุณวุฒิ
 2. วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อกำหนดขอบเขตและลักษณะของโครงการที่จะพัฒนา
 3. ออกแบบการพัฒนา มีการกำหนดลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์และตัวแปลภาษา โปรแกรม และวัสดุต่างๆ ที่ต้องใช้ พร้อมทั้งกำหนดตารางการปฏิบัติงานของการจัดทำเค้าโครงของโครงงาน ลงมือทำโครงงาน และสรุปรายงานโครงงาน โดยกำหนดช่วงเวลาอย่างกว้างๆ
 4. ทำการพัฒนาโครงงานขั้นต้น เพื่อศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น โดยอาจจะทำการพัฒนาส่วนย่อย ๆ บางส่วนตามที่ได้ออกแบบไว้แล้ว นำผลจากการศึกษาในช่วงนี้ไปปรับปรุงแผนการทดลองที่ออกแบบไว้ในครั้งแรกให้ เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
 5. เสนอเค้าโครงของโครงงานคอมพิวเตอร์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอคำแนะนำและปรับปรุงแก้ไข ทั้งนี้เพราะในการวางแผนการศึกษาพัฒนา นักเรียนอาจจะคิดได้ไม่ครอบคลุมทุกด้าน เนื่องจากยังมีประสบการณ์น้อย ดังนั้นนักเรียนจึงควรถ่ายทอดความคิดของตนเองที่ได้ศึกษาและบันทึกไว้ให้ อาจารย์ที่ปรึกษาทราบ เพื่ออาจารย์จะได้แนะนำในส่วนที่ยังขาดตกบกพร่องอยู่ ทั้งนี้เพื่อให้การวางแผนและดำเนินการทำโครงงานเป็นไปอย่างเหมาะสมเป็นขั้น ตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนโครงงานสำเร็จ


องค์ประกอบของเค้าโครงของโครงงาน (จัดรูปแบบตามสถาบันที่เรียน)- ชื่อโครงงาน -> ทำอะไร กับใคร เพื่ออะไร
- ชื่อผู้จัดทำโครงงาน -> ผู้รับผิดชอบโครงงาน อาจเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มก็ได้
- อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน -> ครู-อาจารย์ผู้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ควบคุมการทำโครงงานของ นักเรียน
- ระยะเวลาดำเนินงาน -> ระยะเวลาการดำเนินงานโครงงาน ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด
- แนวคิด ที่มา และความสำคัญ -> สภาพปัจจุบันที่เป็นความต้องการและความคาดหวังที่จะเกิดผล
- วัตถุประสงค์ -> สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดโครงงานทั้งในเชิงกระบวนการ และผลผลิต
- หลักการทฤษฎีและเหตุผล -> หลักการและทฤษฎีที่นำมาใช้ในการพัฒนาโครงงาน
- วิธีดำเนินงานโครงงาน -> กิจกรรมหรือขั้นตอนการดำเนินงาน เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ และงบประมาณ
- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน -> วัน เวลา และกิจกรรมดำเนินการต่างๆ ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ -> สภาพของผลที่ต้องการให้เกิด ทั้งที่เป็นผลผลิต กระบวนการ และผลกระทบ
- เอกสารอ้างอิง -> ซื่อเอกสาร ข้อมูลที่ได้จากแหล่งต่างๆ ที่นำมาใช้ในการดำเนินงาน


5 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ21 มิถุนายน 2555 20:53

  ม่ายยยยยยยยเข้าจายยยยยยยยย

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ19 พฤศจิกายน 2555 00:26

  ขอเค้าโครงที่สามารถนำมาทำโครงงานได้เลยได้ไหมคะ

  ตอบลบ
 3. วริชนันท์ สาระนันทสิทธิ์19 พฤศจิกายน 2555 19:30

  ไม่เคยทำแต่จะพยายาม

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ8 กรกฎาคม 2556 19:29

   เหมือนกันคับบบบบบบบบบบบ.
   !

   ลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ8 กรกฎาคม 2556 19:37

   บักกุ้งผีบ้ากับบักจ๋อเจ๊กตัน

   ลบ